Privacy Policy

  1. Home
  2. Privacy Policy

Общи условия на freelancenetwork.net за клиенти работодатели

Настоящите общи условия уреждат реда за използване на платформата freelancenetwork.net от потребители, предлагащи от свое име услуги на потребители, желаещи да закупят същите. Платформата се управлява от “Луксури Джобс ” ЕООД, ЕИК 205491345 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ж.к.Св Никола, ул. Др. Кирил Йорданов No 704 , email admin@freelancenetwork.net. телефон: 00359 988 246 985

I. Дефиниции

1.1. “freelancenetwork.net” е дигитална платформа, изградена на домейн с адрес: www.freelancenetwork.net . която дава възможност на потребители да предлагат, продават, търсят и закупуват услуги, предлагани от други потребители в платформата.

1.2. “Оператор” e “Луксури Джобс” ЕООД, ЕИК: 20549134 – търговско дружество, управляващо www.freelancenetwork.net и страна по настоящите общи условия.

1.3. “Търговец” е потребител, който изпозлва www.freelancenetwork.net за нуждите на предлагане и продаване на услуги на клиенти от свое име и за своя сметка.

1.4. “Клиент” е потребител, който използва www.freelancenetwork.net за нуждите на търсене и закупуване на услуги от търговци.

1.5. “Услуги” са фактически или правни действия, които търговец предлага да извършва за потребител в изпълнение на договор за поръчка или изработка, сключен посредством интерфейса на freelancenetwork.net

II. Регистрация на клиент в freelancenetwork.net

2.1. Потребителите, желаещи да използват freelancenetwork.net в качеството на клиенти, могат да бъдат пълнолетни физически лица както и юридически лица чрез своите законни представители.

2.2. Потребител, желаещ да използва freelancenetwork.net в качеството на клиент, създава свой потребителски профил посредством интерфейса на freelancenetwork.net. Потребителските профили на клиенти не подлежат на предварително одобрение от страна на оператора.

2.3. Потребителския профил на клиента съдържа следните данни:

Потребителски име;

Имейл адрес;

IИнформация относно потребителска активност като клиент в freelancenetwork.net по преценка на оператора, която може да съдържа данни за услуги, закупени от клиента и оценка от търговци, чиито услуги са закупени от клиента.

2.4. Профилът на клиента може да съдържа и лични данни, в това число такива, които са необходими за закупуването на услуги чрез freelancenetwork.net.

2.5. Достъпът до потребителския профил на клиента се осъществява посредством имейл адрес и парола.

2.6. Клиентът има право да извършва промени в своя потребителски профил, които не включват промяна в самоличността на потребителя.

2.7. Операторът се задължава да предоставя на клиента достъп до функционалностите на freelancenetwork.net предназначени за клиенти. Операторът не носи отговорност за временно преустановяване на достъпа до freelancenetwork.net или до някоя от функционалностите на платформата поради технически причини.

III. Купуване на услуги от търговци в freelancenetwork.net

3.1. Всеки клиент може да използва интерфейса на freelancenetwork.net за да сключи договор с търговец за закупуване на предлагана от търговеца услуга, съгласно предварително определени от търговеца условия.

3.2. Публикуваните услуги на freelancenetwork.net представляват оферта-предложение за сключване на договор, отправено до неограничен кръг лица (клиенти). Публикуването на услуга в freelancenetwork.net представлява оферта (предложение) за сключване на договор, а не покана за преговори.

3.3. Закупуването на услуга чрез от страна на клиент посредством интерфейса на freelancenetwork.net представлява акт на приемане на предложението на търговеца за сключване на договор при посочените в съответната услуга условия. Приемането на предложението се извършва чрез заплащане на цената, посочена в услугата към оператора посредством интерфейса на freelancenetwork.net

3.4.Закупуването на услуга се счита завършено в момента, в който клиентът получи потвърждение от оператора за получаване на плащането. От този момент търговецът се счита обвързан в договорно отношение с клиента, въз основа на което се задължава да предостави на клиента услуги, съобразно с описанието на услугата и желанията на клиента, доколкото същите не се отклоняват от предложението на търговеца.

IV. Индивидуално договаряне с търговци

4.1. Освен по реда на раздел III от настоящите общи условия, клиент може да сключи договор с търговец и при условията на индивидуално договаряне посредством интерфейса на freelancenetwork.net

4.2. Чрез индивидуално договаряне по предходната точка клиент може да уговори с търговец индивидуални условия за предоставяне на услуга, които да се различават от посочените в публикувана от търговеца услуга. При условията на индивидуално договаряне клиент може да комуникира с клиент посредством интерфейса на freelancenetwork.net, както и да отправи до последния индивидуална оферта. Клиентът се обвързва в договорни отношения с търговеца, в момента, в който получи потвърждение от оператора, че извършено плащане от клиента във връзка с индивидуално договаряне с търговеца е получено от оператора.

4.3. Операторът не е страна по договора между клиент и търговец нито в случаите на индивидуално договаряне, нито в случаите на договаряне по раздел III от общите условия.

4.4. Клиентът се задължава да извършва индивидуално договаряне с търговци единствено чрез интерфейса на freelancenetwork.net

4.5. Клиентът няма право да договаря с търговеца начин на плащане на услугите на търговеца, различен от предоставените като възможност начини за плащане на freelancenetwork.net. Всяко подбуждане към заобикаляне на наложената с настоящите общи условия и функционалности на freelancenetwork.net процедура за извършване на плащания от клиент е основание за преустановяване на достъпа на клиента до неговия потребителски профил в freelancenetwork.net.

V. Изпълнение на договора и плащане

5.1. Клиентът депозира цената на услугата по сметка на оператора, който се задължава да изплати сумата на търговеца след изпълнение на договора и след приспадане на посредническа такса за използване на freelancenetwork.net

5.2. Клиентът следва да потвърди изпълнението на договора от страна на търговеца посредством интерфейса на freelancenetwork.net. Клиентът има право да потвърди факта на изпълнение на договора от страна на търговеца или да оспори същия. В случай, че в срок от 5 календарни дни клиентът не потвърди или оспори факта на изпълнение на договора от страна на търговеца, счита се, че клиентът е приел изпълнението на договора и търговецът има право да получи плащане на цената на услугата или уговорената при условия на индивидуално договаряне цена.

5.3. Сумата, дължима от клиента се заплаща по сметка на оператора. Операторът се задължава да съхранява платената от клиента цена по договора с търговеца до момента, в който клиент не потвърди изпълнението на договора от страна на търговеца.

5.4. : Плащане на дължимата цена от клиента може да се извърши посредством:

1) чрез банков превод; 2) с кредитна / дебитна карта;

3) с акаунт в PayPal;

5.5. След закупуване на услуга или при извършване на плащане в условията на индивидуално договаряне с клиент, търговецът може да откаже извършване на услугата посредством интерфейса на freelancenetwork.net. В този случай Операторът възстановява на клиента заплатената сума в срок от 7 работни дни след представянето на необходимата информация от клиента за възстановяване на съответната сума. Клиентът освобождава оператора от всяка отговорност във връзка с отказа на търговеца да изпълни договора, включително и за преддоговорна отговорност.

5.6. Операторът запазва правото си да използва местни и чуждестранни трети лица, които да посредничат при събирането на плащания от клиенти. Плащането към трети лица, различни от оператора, когато същото е извършено посредством интефейса на freelancenetwork.net , се счита за плащане към търговец.

5.7. Операторът е търговски представител на търговеца, упълномощен да получи плащане от клиента и да оказва съдействие във връзка с преговорите по сключване на договора. Операторът не е пълномощник или търговски представител на клиента във връзка с преговорите по сключване и изпълнението на договора.

VI. Оспорване на изпълнението

6.1. Ако клиент оспори изпълнението на договора от страна на търговеца съгласно т.5.2 от общите условия, операторът забавя трансфера на възнаграждението на търговеца до момента, в който не се установи изпълнение на договора от страна на търговеца.

6.2. Установяване изпълнението на договора може да случи чрез последващо потвърждение от страна на клиента или по преценкана оператора, ако същият прецени, че търговецът е предоставил достатъчно доказателства, установяващи изпълнението. Във всички останали случаи операторът възстановява на клиента заплатената от последния сума. При възстановяване заплатената от клиент цена при условията на настоящата точка от общите условия операторът се освобождава от задължението си да предаде на търговеца възнаграждение по договора.

6.3. Операторът се задължава да окаже необходимото съдействие на страните за разрешаване на спорове във връзка с изпълнението на договор, сключен чрез freelancenetwork.net, посредством посредничество и медиация, провеждани чрез комуникационните средства в freelancenetwork.net

6.4. Операторът не е страна по договора между клиент и търговец и не носи отговорност за неизпълнението на сключени между потребителите на freelancenetwork.net договори.

VII. Потребителски оценки и публичен рейтинг

7.1. При потвърждаване на изпълнението на договор от страна на клиент, последният има да предостави оценка с цифрово изражение по зададени от оператора критерии, за услугата на търговеца. Оценката може да бъде съпътствана от писмена обратна връзка.

7.2. Цифровите оценки дадени от клиенти на freelancenetwork.net за услуги на търговеца могат да бъдат използвани от оператора за съставяне на средна клиентска оценка за търговеца, която да бъде публикувана от оператора в потребителския профил на търговеца, така че да е видна за клиенти.

7.3. Операторът запазва правото си да въведе потребителски оценки за клиенти, които се образуват по еквивалентен начин като оценките за търговци по предходните точки на база дадена от търговец оценка при потвърдено изпълнение на договор.

7.4. Операторът има право да публикува писмените обратни връзки от клиенти по начин, който да позволява те да бъдат достъпни до други потребители на freelancenetwork.net. Операторът не носи отговорност за съдържанието на оценките, нито за тяхната обективност, включително за вреди и пропуснати ползи, които търговецът търпи от публичността на съответните оценки.

VIII. Лични данни

8.1. Във връзка с изпълнение на задълженията и правомощията си по настоящите общи условия операторът обработва лични данни на клиентите, от свое име и в качеството си на администратор на лични данни.

8.2. Личните данни се предоставят от всеки клиент доброволно за нуждите на изпълнение на настоящите общи условия и в частност за използване функционалностите на freelancenetwork.net. Клиентите предоставят свои имена, имейл адрес, телефонен номер, както и данни, необходими за извършване на парични транзакции (данни за банкова сметка или разкрита сметка/профил при платежен оператор) като декларират тяхната достоверност.

8.3. Клиентът има право да искат достъп, изменение или заличаване на личните данни във всеки един момент посредством писмена заявка в свободен текст, изпратена до имейл адреса на оператора.

8.4. Операторът се задължава да използва личните данни на клиентите единствено за нуждите на изпълнение на договорните си задължения съгласно настоящите общи условия.

8.5. Личните данни се съхраняват от оператора в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и при съобразяване с предвидените в същия мерки за защита. Данните се съхраняват от оператора до изтичане на 2 години от момента на преустановяване на договорните отношение с клиента.

IX. Интелектуална собственост

9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на оператора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на оператора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на оператора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на оператора, операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

9.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, търговецът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на оператора.

9.4. Freelancenetwork е регистрирана търговска марка. Използването на търговската марка по какъвто и да е начин от страна на търговеца е допустимо единствено след изрично писмено разрешение от оператора.

X. Допълнителни разпоредби

10.1. Операторът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

10.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на оператора или прекратяване поддържането на уебсайта му.

10.3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

10.4. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.5.Операторът се задължава да уведоми клиента за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от търговеца имейл адрес.

10.6. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, клиентът следва да уведоми оператора в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

11.7. В случай че клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от клиента без възражения

11.8. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общи условия на freelancenetwork.net за търговци

Настоящите общи условия уреждат реда за използване на платформата freelancenetwork.net от потребители, предлагащи от свое име услуги на потребители, желаещи да закупят същите. Платформата се управлява от “Луксури Джобс ” ЕООД, ЕИК 205491345 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Св Никола ул. Др. Кирил Йорданов No 704, email admin@freelancenetwork.net . телефон: 00359 988 246 985

I. Дефиниции

1.1. freelancenetwork.net е дигитална платформа, изградена на домейн с адрес www. freelancenetwork.net , която дава възможност на потребители да предлагат, продават, търсят и закупуват услуги, предлагани от други потребители в платформата.

1.2. “Оператор” е “Луксури Джобс ” ЕООД, ЕИК 205491345 – търговско дружество, управляващо freelancenetwork.net и страна по настоящите общи условия.

1.3. “Търговец” е потребител, който изпозлва freelancenetwork.net за нуждите на предлагане и продаване на услуги на клиенти от свое име и за своя сметка.

1.4. “Клиент” е потребител, който използва freelancenetwork.net за нуждите на търсене и закупуване на услуги от търговци.

1.5. “Услуги” са фактически или правни действия, които търговец предлага да извършва за потребител в изпълнение на договор за поръчка или изработка, сключен посредством интерфейса на freelancenetwork.net

II. Регистрация на търговец в freelancenetwork.net

2.1. Потребителите, желаещи да използват freelancenetwork.net в качеството на търговци, могат да бъдат пълнолетни физически лица както и юридически лица чрез своите законни представители.

2.2. Потребител, желаещ да използва freelancenetwork.net в качеството на търговец, отправя, посредством интерфейса на freelancenetwork.net , заявка за регистрация като търговец. В рамките на заявката потребителят предоставя свои лични данни или данни на юридическото лице, което представлява, включително, при поискване от оператора, данни, позволяваща идентификация на лицето, отправящо заявката.

2.3. Заявките за регистрация като търговец подлежат на преглед и одобрение от оператора, което не е обвързано със срок. При одобряване на заявка за регистрация операторът създава за търговеца потребителски профил в freelancenetwork.net , посредством който търговецът може да използва интерфейса на freelancenetwork.net за да отправя публични оферти до клиенти в freelancenetwork.net за предоставяни от свое име услуги.

2.4. Потребителския профил на търговеца съдържа следните данни:

Имена за физическо лице или наименование за юридическо лице; Имейл адрес;

Телефон за връзка;

Информация относно потребителска активност като търговец в freelancenetwork.net по преценка на оператора, коятмо може да съдържа данни за услуги, закупени от клиенти, потребителска с цифрово изражение, оценки и препоръки от клиенти.

2.5. Достъпът до потребителския профил на търговеца се осъществява посредством имейл адрес и парола.. Операторът предоставя на търговеца процедура за възстановяване на парола посредством предоставения от същия имейл адрес.

2.6. Търговецът има право да извършва промени в своя потребителски профил, които не включват промяна в самоличността на потребителя.

2.7. Потребител придобива качеството търговец в момента, в който за пръв път достъпи своя потребителски профил.

2.8. Операторът се задължава да предоставя на търговеца достъп до функционалностите на freelancenetwork.net , предназначени за търговци. Операторът не носи отговорност за временно преустановяване на достъпа до freelancenetwork.net Или до някоя от функционалностите на платформата поради технически причини.

III. Предлагане на услуги в freelancenetwork.net

3.1 Всеки търговец може да използва интерфейса на freelancenetwork.net , за да публикува предложения за предлагани от свое име услуги на клиенти в freelancenetwork.net

3.2. Чрез публикуването на услуга на freelancenetwork.net търговецът отправя до неограничен кръг лица (клиенти) оферта – предложение за сключване на договор за предоставяне на предлаганите от търговеца услуги, съобразно с посочените в описанието на услугата условия. Публикуването на услуга в freelancenetwork.net представлява оферта (предложение) за сключване на договор, а не покана за преговори.

3.3. Публикуването на услуги на freelancenetwork.net се извършва без предварителна проверка и одобрение от страна на Оператора.

3.4. Търговецът се задължава да предостави предлаганите от него услуги на всеки клиент, който е приел предложението по т.3.2 съобразно с посочените от търговеца условия.

3.5. За приемане на предложението от страна на клиент се счита момента, в който търговецът бъде уведомен от оператора, че клиент е приел неговото предложение и е депозирал цената на услугата по сметка на оператора. От този момент търговецът се счита обвързан в договорно отношение с клиента, въз основа на което се задължава да предостави на клиента услуги, съобразно с описанието на услугата и желанията на клиента, доколкото същите не се отклоняват от предложението на Търговеца.

3.6. Чрез публикуването на услуга търговецът упълномощава оператора да води от негово име преговори за сключване на договор за доставка на услуга като воденето на преговори се изразява единствено в осигуряването на публичност на публикуваните услуги и предлагането им на клиенти от името на търговеца.

IV. Индивидуално договаряне с клиенти

4.1 Освен по реда на раздел III от настоящите общи условия, търговец може да сключи договор с клиент и при условията на индивидуално договаряне посредством интерфейса на freelancenetwork.net

4.2.Чрез индивидуално договаряне по предходната точка търговец може да уговори с клиенти индивидуални условия за предоставяне на услуга, които да се различават от посочените в публикувана от търговеца услуга. При условията на индивидуално договаряне търговец може да комуникира с клиент посредством интерфейса на freelancenetwork.net , както и да отправи до последния индивидуална оферта. Търговецът се обвързва в договорни отношения с клиента, в момента, в който бъде уведомен от оператора, че клиентът е депозирал по сметка на оператора цената на услугата, съобразно с отправената от страна на търговеца индивидуална оферта.

4.3. Операторът не е страна по договора между клиент и търговец нито в случаите на индивидуално договаряне, нито в случаите на договаряне по раздел III от общите условия.

4.4. Търговецът се задължава да извършва индивидуално договаряне с клиенти единствено чрез интерфейса на freelancenetwork.net .

4.5. Търговецът няма право да договаря с клиента начин на плащане на своите услуги, различен от предоставените като възможност начини за плащане на freelancenetwork.net . Всяко подбуждане към заобикаляне на наложената с настоящите общи условия и функционалности на freelancenetwork.net процедура за извършване на плащания от клиент е основание за преустановяване на достъпа на търговеца до неговия потребителски профил в freelancenetwork.net .

4.6. Чрез индивидуално договаряне с клиент търговецът упълномощава оператора да води от негово име преговори за сключване на договор за доставка на услуга като воденето на преговори се изразява единствено в предаването на информация във връзка със сключване на договор между страните.

V. Изпълнение на договора и плащане

5.1. Търговецът се задължава да счита за изпълнено задължението на клиента за заплащане на цена на услугата, предмет на договаряне, от момента, в който получи потвърждение за извършено плащане от страна на оператора. Клиентът депозира цената на услугата по сметка на оператора, който се задължава да изплати сумата на търговеца след изпълнение на договора и след приспадане на посредническа такса за използване на freelancenetwork.net

5.2. Търговецът следва да отбележи посредством интерфейса на freelancenetwork.net факта, че е изпълнил задълженията си по договор с клиент. Клиентът има право да отбележи потвърди факта на изпълнение на договора от страна на търговеца или да оспори същия. В случай, че в срок от 5 календарни дни клиентът не потвърди или оспори факта на изпълнение на договора от страна на търговеца, счита се, че клиентът е приел изпълнението на договора и търговецът има право да получи плащане на възнаграждение от страна на оператора след приспадане на посредническа такса.

5.3. Плащането, което се извършва от оператора към търговеца при условията на настоящия раздел от общите условия има характера на плащане на услуга към търговеца. Сумата, дължима от клиента се заплаща по сметка на оператора. Операторът се задължава да съхранява платената от клиента цена по договора с търговеца до момента, в който клиент не потвърди изпълнението на договора от страна на търговеца.

5.4. В срок от 7 дни, считано от момента на потвърждаване изпълнението на договора от страна на клиента, операторът се задължава да предаде на търговеца заплатената от клиента цена след удържане на посредническа такса.

5.5.Търговецът дължи на оператора посредническа такса за всеки договор, който сключва с клиент, в размер на 15% от платената от клиента цена по договора. Посредническата такса се дължи от момента, в който възниква задължението на оператора за предаване на платената цена на търговеца съгласно т.5.4 от общите условия. Посредническата такса се прихваща от оператора задължението на оператора по т.5.4.

5.6. В изпълнение на задължението си по т.5.4 операторът изплаща на търговеца 85% от платената то клиента цена по сключения договор, което се равнява на пълния размер на заплатената от клиента цена, намалена с посредническата такса, дължима от търговеца за съответния договор.

5.7. Операторът е длъжен да изпълни задължението с по т.5.6 чрез банков превод или посредством платежен оператор PayPal като поема за своя сметка таксите, свързани с нареждане на превода, но не и таксите, свързани с неговото получаване от търговеца.

5.8. Правомощията на оператора по настоящия раздел представляват извършване на платежна операция от оператора, в качеството му на търговски представител единствено на търговеца, но не и на клиента.

5.9. Търговецът има право, след получаването на потвърждение за извършено плащане от оператора, да откаже предоставянето на услуга на клиента. В този случай операторът възстановява напълно на клиента заплатената от последния цена и не дължи предаването й на търговеца. Операторът има право, при липса на основателни причини за отказ от извършване на съответната услуга от страна на търговеца, да преустанови достъпа на последния до неговия потребителски профил за определен срок от оператора срок както и да прекрати договора, сключен с търговеца по настоящите общи условия.

VI. Оспорване на изпълнението

6.1. Ако клиент оспори изпълнението на договора от страна на търговеца съгласно т.5.2 от общите условия, операторът забавя трансфера на възнаграждението на търговеца, както и начисляването на посредническа такса, до момента, в който не се установи изпълнение на договора от страна на търговеца.

6.2. Установяване изпълнението на договора може да случи чрез последващо потвърждение от страна на клиента или по преценка на оператора, ако същият прецени, че търговецът е предоставил достатъчно доказателства, установяващи изпълнението. Във всички останали случаи операторът възстановява на клиента заплатената от последния сума. При възстановяване заплатената от клиент цена при условията на настоящата точка от общите условия операторът се освобождава от задължението си да предаде на търговеца възнаграждение по договора, както и губи правото да удържи посредническа такса.

6.3. Операторът се задължава да окаже необходимото съдействие на страните за разрешаване на спорове във връзка с изпълнението на договор, сключен чрез freelancenetwork.net , посредством посредничество и медиация, провеждани чрез комуникационните средства в freelancenetwork.net

6.4. Търговецът носи отговорност за всички причинени на оператора вреди във връзка с погрешно предоставена информация относно своите задължения по договора, включително за пропуснати ползи, а именно обезщетение в размер на посредническата такса на оператора, която същият би имал право да получи, ако търговецът изпълни коректно задълженията си по договора и настоящите общи условия.

VII. Потребителски оценки и публичен рейтинг

7.1. При потвърждаване на изпълнението на договор от страна на клиент, последният има да предостави оценка с цифрово изражение по зададени от оператора критерии, за услугата на търговеца. Оценката може да бъде съпътствана от писмена обратна връзка.

7.2. Цифровите оценки дадени от клиенти на freelancenetwork.net за услуги на търговеца могат да бъдат използвани от оператора за съставяне на средна клиентска оценка за търговеца, която да бъде публикувана от оператора в потребителския профил на търговеца, така че да е видна за клиенти.

7.3. Операторът има право да публикува писмените обратни връзки от клиенти по начин, който да позволява те да бъдат достъпни до други потребители на freelancenetwork.net . Операторът не носи отговорност за съдържанието на оценките, нито за тяхната обективност, включително за вреди и пропуснати ползи, които търговецът търпи от публичността на съответните оценки.

VIII. Лични данни

8.1. Във връзка с изпълнение на задълженията и правомощията си по настоящите общи условия операторът обработва лични данни на търговците, от свое име и в качеството си на администратор на лични данни.

8.2. Личните данни се предоставят от всеки търговец доброволно за нуждите на изпълнение на настоящите общи условия и в частност за използване функционалностите на freelancenetwork.net . Търговците предоставят свои имена, имейл адрес, телефонен номер, както и данни, необходими за извършване на парични транзакции (данни за банкова сметка или разкрита сметка/профил при платежен оператор) като декларират тяхната достоверност.

8.3. Търговецът има право да искат достъп, изменение или заличаване на личните данни във всеки един момент посредством писмена заявка в свободен текст, изпратена до имейл адреса на оператора.

8.4. Операторът се задължава да използва личните данни на търговците единствено за нуждите на изпълнение на договорните си задължения съгласно настоящите общи условия.

8.5. Личните данни се съхраняват от оператора в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и при съобразяване с предвидените в същия мерки за защита. Данните се съхраняват от оператора до изтичане на 2 години от момента на преустановяване на договорните отношение с търговеца.

IX. Поверителност и конкурентна дейност

9.1. Търговецът се задължава да третира като поверителна всяка информация, която му стане известна относно начина на функциониране на freelancenetwork.net , както и всяка информация относно договорните си отношения с Оператора или с клиенти. Като поверителна следва да се третира всяка информация, която не е направена публична от оператора.

9.2. Търговецът се задължава да не разпространява информацията по предходната точка на трети лица, да не я използва в своя дейност, нито в дейността на трети лица, когато същата не е свързана с изпълнението на настоящия договор, както и да вземе всички необходими мерки, обичайно приети в практиката, за опазване на информацията в тайна.

9.3. При неизпълнение на някое от задълженията си по предходните точки, относимо към опазването на поверителна информация, търговецът дължи обезщетение на оператора за реално претърпените от същия вреди, както и за пропуснатите от оператора ползи.

9.4. търговецът се задължава през времето, в което използва в качеството си на търговец freelancenetwork.net , както и в срок от 1 (една) година след прекратяването на отношенията си с оператора, да не извършва от свое име действия, целящи установяване на стопански отношение с клиенти, с които е преговарял или сключил договор в freelancenetwork.net в контекста на самостоятелна стопанска дейност или в полза на дейността на трето лице, освен ако същата не е в изпълнение на настоящия договор.

X. Интелектуална собственост

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на оператора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на оператора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на оператора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

10.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на оператора, операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, търговецът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на оператора.

10.4. freelancenetwork.net е регистрирана търговска марка. Използването на търговската марка по какъвто и да е начин от страна на търговеца е допустимо единствено след изрично писмено разрешение от оператора.

XI. Допълнителни разпоредби

11.1. Операторът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

11.2 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на оператора или прекратяване поддържането на уебсайта му.

11.3 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

11.4. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.5. Операторът се задължава да уведоми търговеца за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от търговеца имейл адрес.

111.6. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, търговецът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, търговецът следва да уведоми оператора в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

11.7. В случай че търговецът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от търговеца без възражения.

11.8. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.